آشنایی با امنیت و انتقال داده برای همه دانشجویان و پژوهشگران این حیطه امری لازم و الاجراست. در بخش های زیرین به تفکیک اقدام به افزایش دانش امنیت خواهیم پرداخت.