امنیت در سیستم های نظارت تصویری یکی از نیازهای مهم در سیستم های نظارت تصویری محسوب می شود، در این مقاله به معرفی امنیت در سیستم های نظارت تصویری و روش های امن سازی آن خواهیم پرداخت که در کنفرانسی در دانشگاه شهید چمران اهواز ارائه شده است. صفحه ورود به مقاله