برگزاری کارگاه اموزشی امنیت سایبری در کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش در پژوهشگاه مخابرات ایران

کسب عنوان پژوهشگر برتر در بخش اساتید در دانشکده شهید شمسی پور.